春雪古诗诵读

春雪古诗诵读 春雪古诗带拼音朗读?

春雪古诗带拼音朗读?

春雪古诗带拼音朗读?

春雪(韩愈)拼音:

xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá,èr yuè chū jīng jiàn cǎo yá。

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

bái xuě què xián chūn sè wǎn,gù chuān tíng shù zuò fēi huā。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

春雪注音版?

春雪

xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá,èr yuè chū jīng jiàn cǎo yá。

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

bái xuě què xián chūn sè wǎn,gù chuān tíng shù zuò fēi huā。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

译文

到了新年都还看不到芬芳的花朵,二月初时才惊讶地发现有小草冒出了新芽。

白雪却嫌春色来得太晚了,故意化作花儿在庭院树间穿飞。

这是一首七言绝句,此诗于常景中翻出新意,工巧奇警,独具风采。“惊”字最值玩味。它写出了诗人在焦急的期待中终于见到“春色”的萌芽的惊喜神情。此外,“惊”字状出摆脱冬寒后新奇、惊讶、欣喜的心情 。

此诗作于815年(元和十年),当时作者韩愈在朝任史馆修撰,知制诰。对于到过岭南的韩愈来说,北方的春天来的稍晚,直到二月才有草芽长出来,作者便借鉴岑参《白雪歌》之意,创作了此诗。

春雪注音版?

春雪

[ 唐 ] 韩愈

xīnniándōuwèiyǒufānghuá

新年都未有芳华,

èryuèchūjīngjiàncǎoyá

二月初惊见草芽。

báixuěquèxiánchūnsèwǎn

白雪却嫌春色晚,

gùchuāntíngshùzuòfēihuā

故穿庭树作飞花。

春雪注音版?

春雪

[ 唐 ] 韩愈

xīnniándōuwèiyǒufānghuá

新年都未有芳华,

èryuèchūjīngjiàncǎoyá

二月初惊见草芽。

báixuěquèxiánchūnsèwǎn

白雪却嫌春色晚,

gùchuāntíngshùzuòfēihuā

故穿庭树作飞花